สิ่งสำคัญของการเขียนอีเมลสมัครงานข้อมูลในเรซูเม่ไม่ควรปล่อยว่าง

แนวทางการเขียนอีเมลสมัครงานพร้อมกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลการสมัครงานทั้งหมด รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ จะเห็นได้ว่าแนวคิดความสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการหางานในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นอกจากความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานที่จะช่วยในการสมัครงานนั้นแล้ว ความสามารถพิเศษก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการหางาน เพราะถ้าคุณมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะสามารถพูดได้หลายภาษาหรือมีความถนัดทางด้านเทคโนโลยีจะช่วยให้โปรไฟล์ของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในการสมัครงานแต่ละครั้งนั้นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยคือ การควบคุมทางด้านอารมณ์ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการทำงานร่วมกับคนอื่นในอนาคต ดังนั้นคนที่สามารถควบคุณพฤติกรรมและอารมณ์ได้นั้น จะทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ในสังคม รวมถึงการรู้จักปรับแนวความคิดในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กรอีกด้วย

หลักการช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่สามารถนำมาปรับใช้จริง

 1. การวางเป้าหมายในการทำงาน คนส่วนใหญ่ที่มักจะประสบความสำเร็จนั้น สิ่งสำคัญคือการรู้จักวางแผนและตั้งเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้พวกเค้ามีแรงผลักดันในการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จ ยิ่งถ้าคุณได้ตั้งเป้าหมายไว้มากความต้องการที่จะก้าวไปให้ถึงจุดนั้นก็จะมีมากไปด้วย ทำให้เกิดความพยายามและขยันมากยิ่งขึ้น การนำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์จะช่วยให้คุณสามารถนำพาองค์ไปไปยังจุดมุ่งหมายได้ที่วางแผนไว้
 2. การปรับตัวให้เข้ากับสังคม จะเห็นได้ว่าการทำงานในองค์กรใหญ่ๆ นั้นคุณต้องรู้จักที่จะรับตัวให้เข้ากับคนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือการสร้างความสามัคคีในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะการทำงานแต่ละที่นั้น ไม่ใช่ว่างานนั้นจะสำเร็จได้ด้วยการทำงานของคุณคนเดียว ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการประสานงานหรือได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง ร่วมกับทำงานในโปรเจ็คนั้นๆ
 3. เรียนรู้และทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากการทำงานประจำซ้ำๆ ในแต่ละวันแล้ว การที่คุณรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณมีทักษะและความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หากคุณมีโอกาสควรเรียนรู้หรือศึกษาข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าถ้าใครมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแนวไหน ก็จะมีภาษีมากกว่าคนอื่นๆ อีกด้วย
 4. เป็นแรงขับเคลื่อนช่วยผลักดันให้แก่องค์กร หลายองค์กรมีความคาดหวังในตัวพนักงาน ที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นการสร้างแรงผลักดันให้กับพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์กรได้ปรับใช้อยู่ เพราะการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจะช่วยให้พนักงานของพวกเค้ามีความพยายามในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่พวกเค้าจะได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่มีความคุ้มค่า
 5. เปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์เป็นไอเดีย สิ่งสำคัญของการทำงานในยุคปัจจุบันคือ คนทำงานต้องรู้จักหาความรู้และสร้างโอกาสในการทำงานให้กับตนเอง เรียกได้ว่าถ้าคุณมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ก็จะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดและสร้างความก้าวหน้าให้กับตำแหน่งหน้าที่การงานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งหรือมีการปรับเงินเดือนเพิ่ม ตามความสามารถและความขยันของพนักงาน ซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับโอกาสนั้นๆ ไม่เท่ากัน

ตัวกระตุ้นที่ดีสำหรับการหางานนั้นคือการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการและผลตอบแทนที่ผู้สมัครงานจะได้รับ เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดความอยากเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรนั้นๆ นอกจากนี้สิ่งสำคัญแท้จริงนั้นคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานธนาคาร

การเชื่อมโยงทิศทางการสมัครงานธนาคารเพื่อให้เกิดการผสมผสานทางด้านแนวความคิดอย่างลงตัว ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการหางานหรือทิศทางในการทำงานมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหลายองค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งไปข้างหน้า เพื่อตอบโจทย์ผลการทำงานขององค์กรโดยตรง

จะเห็นได้ว่ามุมมองการทำงานของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา องค์กรส่วนใหญ่เริ่มนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้คนหางานส่วนใหญ่เจอผลกระทบต่อกระบวนการคัดสรรทรัพยากร เพราะทุกวันนี้คนที่จะอยู่รอดในสังคมการหางานนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถที่สามารถตอบโจทย์หลักการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้คัดเลือกได้ทำการเปรียบเทียบคุณจากคู่แข่งขัน

การบริหารชีวิตในรูปแบบคนทำงาน

 1. การจัดสรรเวลาอย่างลงตัว หลักการทำงานที่แท้จริงคือการรู้จักแบ่งเวลาในการทำงานอย่างลงตัว เพื่อให้งานที่คุณได้ทำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การทำงานในชีวิตจริงจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันเราจะเห็นได้ว่า มักจะมีงานใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มให้เราทำอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานคุณควรที่จะลองหัดแบ่งเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการบริหารเวลาให้มีความลงตัวมากที่สุดแล้ว การดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นการลำดับความสำคัญของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเราควรจะวางแผนและคำนึงถึงความสำคัญของงานแต่ละงานก่อน เพื่อให้งานนั้นๆ เมื่อทำเสร็จออกมาแล้วเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. การวางแผนและการจัดการ สิ่งสำคัญของการทำงานนั้นคือทั้งตัวหัวหน้างานและพนักงานต้องรู้จักวางแผนงานอย่างถูกต้อง พร้อมกับมีการจัดการระบบการทำงานอย่างเป็นรูปแบบ สิ่งสำคัญของหลักการทำงานนั้น คือมีความใส่ใจและความรอบคอบในการทำงานเพื่อให้ผลการทำงานนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ในการทำงานเป็นหลัก
 4. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เนื่องด้วยทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนทำงานเป็นอย่างมาก ทำให้คนทำงานรุ่นเก่าๆ ต้องหัดเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแข่งขันกับคนรุ่นใหม่ได้ ถ้าคนรุ่นเก่าไม่รู้จักพัฒนาความสามารถก็จะไม่สามารถทำงานสู้กับคนรุ่นใหม่ที่มีไฟแรงได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเปิดใจยอมรับพร้อมกับรับรู้ในรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 5. เรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถ นอกจากการทำงานในปัจจุบันหรืองานประจำที่ทำทุกๆ วันแล้ว การเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะในความสามารถของตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ พร้อมกับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในระบบการทำงาน เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการทำงานเดิมๆ ที่ปฏิบัติงานเฉพาะที่ได้รับคำสั่งมาเท่านั้น

การสร้างมาตรฐานในรูปแบบการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้คือการได้ลองเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหางานสระบุรีแต่ละตำแหน่งงาน

รูปแบบของการจัดเก็บของมูลการหางานสระบุรีเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน นำไปประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมกับตัวคุณเอง จะเห็นได้ว่าหลายคนเคยมีประสบการณ์ในการสมัครงานมาบ้างแล้ว จากประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีแนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้มา เพื่อช่วยในการพัฒนารูปแบบการสัมภาษณ์งานในครั้งต่อไป

จะเห็นได้ว่าคนหางานแต่ละคนก็มีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละตัวบุคคล ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการหางาน นอกจากนี้การมีประสบการณ์ในการสมัครงานจะทำให้คุณได้เรียนรู้หลักการและเหตุผลมากยิ่งขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วแพรตฟอร์มในการสมัครงานของแต่ละองค์กรก็จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วก็มีทิศทางและรูปแบบการสมัครงานที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีแตกต่างกันบ้างก็ในเรื่องของหลักการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครงานที่แต่ละองค์กรมีความคิดแตกต่างกัน

จุดประสงค์หลักของการหางานในปัจจุบัน

 1. มองหาเส้นทางในอนาคต หลายคนมีความคาดหวังจาการทำงานคือความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน ส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการเติมโตภายในสายงานและองค์กรนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่นอกจากการหางานแล้ว พวกเค้าเลือกที่จะเข้าทำงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ องค์กรที่สามารถทำให้พวกเค้าเติบโตในสายงานได้ เมื่อเทียบกับคนหางานในสมัยก่อน ที่เลือกทำงานเพราะแค่ต้องการเงินเดือนไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น
 2. มองหาสิ่งที่ชอบและถนัด แต่ละคนมีความรู้แล้วความสามารถที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงความถนัดในการทำงานแต่ละอย่าง ซึ่งหลายคนเมื่อจบการศึกษาออกมาและได้เข้าไปทำงานกับองค์กรจริง อาจจะเริ่มรู้ตนเองว่ามีความชอบหรือถนัดทางด้านไหน ซึ่งการที่คนเราทำงานที่ไม่ถนัดหรือชอบก็จะไม่มีความสุขกับการทำงาน ดังนั้นหลายคนจึงเปลี่ยนงานไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อช่วยให้ตนเองมีความสุขในการทำงานและอยากที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าขึ้น
 3. อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แน่นอนว่าคนทำงานก็มีความต้องการอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงาน หรือความมั่นคงในชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการผลักดันให้พวกเค้าเหล่านั้นมุ่งมั่นก้าวไปในทิศทางที่ก้าวหน้า นอกจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว การมีทัศนคติที่ดีก็จะช่วยให้พวกเค้าเหล่านั้นมีความสุขต่อการทำงาน พร้อมทั้งมีกำลังแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหวังที่ได้คาดหวังเอาไว้
 4. ช่องทางการหางานมีความสะดวกขึ้น เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบและระบบการหางานมีความคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อทำการเปรียบเทียบกับสมัยก่อน เพราะทุกวันนี้คนหางานสามารถค้นหาตำแหน่งงานผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งมีตำแหน่งงานที่หลากหลายรองรับ อีกทั้งผู้สมัครงานสามารถค้นหาข้อมูลอื่นๆ ของแต่ละองค์กรได้ จึงช่วยให้พวกเค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย
 5. ปัจจัยทางด้านพื้นฐานของเงินเดือน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนั้น ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันจึงทำให้พนักงานหลายคนมองหาทางออกที่จะช่วยให้พวกเค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้พวกเค้าสามารถเรียกเงินเดือนเพิ่มได้ จึงทำให้ทุกวันนี้หลายองค์กรประสบปัญหาคนลาออกจากงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อน

ซึ่งแต่ละคนก็มีรูปแบบและแนวความคิดในการมองหางานที่แตกต่างกัน รวมถ้ามีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าทิศทางการทำงานมีความเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่เริ่มมีการเปลี่ยนงานหรืออาชีพมากขึ้นกว่าสมัยก่อน ที่ชอบทำงานประจำที่เดิมเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้เว็บหางานให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเว็บหางานเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าในตลาดแรงงานมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ คนตกงาน คนเปลี่ยนงาน หรือคนที่ถูกบีบออกจากงาน บุคคลเหล่านี้ก็มีความคาดหวังและแก่งแย่งตำแหน่งงานเพื่อให้ได้ตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจในทุกวันนี้ทำให้กลุ่มแรงงานได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีหลายองค์กรที่จะต้องประสบปัญหาขาดทุนหรือไม่มีเงินมากพอที่จะจ้างพนักงานได้เหมือนสมัยก่อน จึงทำให้มีพนักงานหลายคนถูกลอยแพร กลายเป็นคนว่างงานในปัจจุบัน และด้วยยุคสมัครที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่หันมานำเข้าเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ลดบทบาทในหน้าที่การทำงานของทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการสั่งการหรือการใช้เทคโนโลยีมีความสะดวกกว่า และที่สำคัญสามารถตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า

เหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงงานคน
1. สามารถจดจำข้อมูลและรูปแบบได้มากกว่า ต้องยอมรับว่าสมองของมนุษย์นั้นไม่สามารถนำมาเทียบได้กับหน่วยความจำที่มีพื้นที่และปริมาณที่มากกว่าได้ ทำให้หลายองค์กรที่ดำเนินงานทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการประหยัดต้นทุนที่มากกว่า ทำให้กลุ่มแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมเกิดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสโดนปลดออกจากงาน ซึ่งการมองหางานใหม่หรือสมัครงานที่อื่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ทำกัน
2. มีกำลังการผลิตหรือทำงานที่ยาวนานกว่า จะเห็นได้ว่าบางอุตสาหกรรมต้องมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก และหลากหลายกะ เพื่อที่จะสามารถรองรับผลการผลิตที่องค์กรมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วหลายธุรกิจทางด้านอุสาหกรรม เริ่มมีการนำเข้าเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยเข้ามาใช้แทนที่มนุษย์ ที่สามารถส่งผลการผลิตได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากกว่าและสามารถช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มากกว่าด้วย
3. สามารถคัดกรองข้อมูลได้ดีกว่าช่วยลดข้อผิดพลาด บ่อยครั้งที่ผู้บริหารต้องประสบกับปัญหาการขาดงานไม่ว่าจะเป็นการลากิจ หรือลาป่วย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน เมื่อมีพนักงานไม่พอก็จะส่งผลให้การทำงานของพนักงานคนอื่นมีมากขึ้น ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือคัดกรอง ซึ่งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย จะทำให้คุณลดข้อผิดพลาดจากการทำงานนั้นๆ ลงได้
4. มีระบบการทำงานที่แม่นยำกว่า ด้วยความอัจฉริยะของพวกเครื่องจักรเหล่านี้ ที่มีกำลังและหน่วยความจำที่มาก ทำให้มีความแม่นยำในการผลิต ถึงแม้ในเป็นปริมาณมากและใช้ระยะเวลายาวนาน ด้วยระบบที่แม่นยำเหล่านี้เมื่อทำการเปรียบเทียบกับกำลังคนแล้ว ที่อาจจะเกิดความผิดพลาดจากการทำงานบ่อยครั้ง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เทคโนโลยีกันมาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
5. สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้มากกว่า สำหรับบางธุรกิจนั้นมีความต้องการในกำลังขับเคลื่อนของการผลิตสินค้าและบริการที่มากกว่าปัจจุบัน หรือสามารถผลิตได้เร็วกว่าเพื่อช่วยรองรับความต้องการ ของตลาดสินค้าของพวกเค้า ดังนั้นหลายองค์กรจึงปรับเปลี่ยนจากกำลังการผลิตที่ได้จากมนุษย์ เปลี่ยนเป็นรูปแบบเทคโนโลยีแทน ที่สามารถผลิตสินค้าได้ทั้งวันทั้งคือ สิ่งเหล่านี้หละที่จะสามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจได้

นั่นหมายความว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ จะมีหลายตำแหน่งงานที่หายไปและมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในการทำงาน แน่นอนว่าจะต้องมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะต้องออกจากงาน เนื่องจากไม่สามารถทำงานสู้กับพวกเทคโนโลยีได้ ดังนั้นการที่คุณรู้จักเรียนรู้ทักษะทางด้านอื่นๆ จะช่วยให้คุณสามารถไหวตัวปรับเปลี่ยนงานได้ทัน

แนวทางหางานลพบุรีความเชี่ยวชาญในสายงาน

การจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนการหางานลพบุรีเพื่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย HR สามารถคัดสรรผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์กรกำหนด พร้อมทั้งช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนกำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญนอกจากนี้คือการประกาศรับสมัครพนักงานแต่ละตำแหน่งงานนั้นจะต้องกำหนดหรือใส่รายละเอียดให้มีความครบด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครงาน หรือหลักการทำงานให้มีความชัดเจน คุณอาจจะลองทำการวางแผนจัดตารางการทำงานดู และดูว่างานไหนที่มีกำหนดการส่งงานที่เร็วที่สุด รวมถึงงานไหนที่ต้องการระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลมากกว่างานอื่นๆ

หลายคนเคยมีประสบการณ์ในการสมัครงานมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะเป็นมือใหม่ในการสมัครงาน ดังนั้นคนที่ไม่เคยสมัครงานมาก่อน ควรรู้ว่าการเขียนเรซูเม่นั้นมีความสำคัญมากเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกที่จะช่วยให้คุณได้มีโอกาสถูกคัดเลือกไปในลำดับขั้นตอนต่อไป สำหรับตัวอย่างการเขียนเรซูเม่นั้นผู้หางานสามารถค้นหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ได้ คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้ในการเขียนเอกสารการสมัครงานในแบบของคุณได้ โดยเนื้อหาภายในควรมีรายละเอียดการแนะนำตัวของคุณอย่างชัดเจน รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละองค์กร ไม่ควรที่จะใส่ข้อความมากมาย ควรจะสั้นและกระชับให้ได้ใจความ

เคล็ดลับที่จะทำให้คุณทำงานได้สำเร็จ

กล้าที่จะนำเสนอ หลายคนได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆ จะเห็นได้ว่าการแสดงความคิดเห็นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแชร์แนวคิดการทำงานหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่คุณเคยทำงานผ่านมา หรือรับฟังประสบการณ์คนอื่นเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และนำข้อมูลเหล่านั้นไปปรับใช้ในระบบการทำงานได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลงานหรือไอเดียใหม่ๆ ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ทิศทางของผลรวมร่วมกัน

พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คนที่ทำงานตำแหน่งเดิมมาสักระยะ ควรที่จะรู้จักเรียนรู้และค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะให้การทำงานของคุณนั้นไม่ย่ำอยู่กับที่และที่สำคัญเมื่อคุณได้มีการพัฒนาความสามารถ แสดงผลงานในการทำงานให้เห็นได้ หัวหน้างานอาจจะทำการปรับเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งงานให้ และนอกจากนี้คุณยังสามารถนำความรู้ที่มีไปต่อยอดในการปรับเปลี่ยนงานหรือสมัครงานในองค์กรใหม่ๆ ได้ เพื่อที่คุณได้โชว์ความสามารถในการทำงานให้กับผู้คัดเลือกในองค์กรใหม่ได้

สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนในองค์กร หลายคนเมื่อได้เข้าไปทำงานแล้วแต่ถูกปลูกฝังลักษณะนิสัยการทำงานจากองค์กรเดิม เมื่อมาร่วมงานกับองค์กรใหม่อาจจะมีแนวทางและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการรู้จักปรับตัวในการทำงานที่มีความแตกต่างให้มีความกลมกลืน เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปได้ รวมถึงทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสามัคคีในการทำงาน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้หัวหน้างานสามารถกำหนดทิศทางการทำงานของพนักงานและแผนกต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถวางแผนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรได้กำหนดไว้

มีมุมและทัศนคติในการทำงานที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานรวมถึงการสร้างขวัญและกำลังให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับได้ และที่สำคัญสามารถอบรมพนักงานให้มีแนวความคิดและทัศนคติที่ดีในการทำงานรวมถึงองค์กรด้วย การที่องค์กรสามารถทำให้พนักงานของพวกเค้ามีแนวคิดการทำงานในมุมมองที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้พวกเค้ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นภายในองค์กรทำให้การติดต่อประสานงานกันแต่ละแผนกเป็นไปได้ด้วยดี เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กรแล้วใน แน่นอนว่าการทำงานที่องค์กรมีความต้องการ ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่ได้วางเป้าหมายไว้

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นอกจากการทำงานร่วมกันในทีมแล้วการรีบฟังความคิดเห็นของคนอื่น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่คุณจะสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นไปปรับใช้ บางครั้งความคิดเห็นของคนอื่นอาจช่วยให้คุณปรับแนวความคิดในการทำงานมากขึ้น เพราะคุณอาจจะมีมุมมองการทำงานที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นการเรียนรู้และรับฟังข้อมูลของผู้อื่นจะช่วยให้คุณได้เปิดโลกกว่าและรับรู้มุมการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม จะช่วยให้งานมีทิศทางและรูปแบบที่มีความสดใหม่และสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัจจุบันได้

สิ่งสำคัญของการหาคนเข้าทำงานคือการมองหาคนที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร เพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้ามาทำงานและร่วมกับพัฒนาองค์กรให้สามารถก้าวหน้าไปในทิศทางที่องค์กรกำหนด รวมถึงสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง

ประสบการณ์การหางานออกแบบสร้างสรรค์

การปรับตัวให้เข้ากับการ หางานออกแบบ ให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน สำหรับปัจจันนี้จะเห็นได้ว่าหลายคนให้ความสนใจกับงานทางด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบกราฟฟิค หรือการออกแบบตกแต่งภายใน แต่ที่สำคัญแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบประเภทไหน ผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักนำความรู้ความสามารถของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับการทำงาน

ในปัจจุบันนี้มีโปรแกรมทางด้านการออกแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักออกแบบจะต้องทำการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมต่างๆ ที่มีการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อคุณได้มีโอกาสไปสมัครงานตามองค์กรต่างๆ แล้ว คำถามที่มีความสำคัญเลยคือ คุณถนัดใช้โปรแกรมในการออกแบบโปรแกรมไหน และที่สำคัญคือการทดสอบการออกแบบจากโปรแกรมเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณได้แสดงศักยภาพจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้ผ่านการทำงานมา

เกณฑ์ในการช่วยคัดเลือกนักออกแบบที่มีคุณภาพ ดังนี้

ดูข้อมูลจากประสบการณ์การทำงาน สำหรับการที่จะคัดเลือกคนเข้าทำงานในองค์กรแต่ละครั้งสิ่งสำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรทราบคือ การดูประสบการณ์ในการทำงานของผู้สมัครงาน ว่ามีประสบการณ์ทางด้านใดมาบ้าง และมีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบมามากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะช่วยให้การออกแบบงานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ เพราะคุณมีความใส่ใจกับงาน รวมถึงสามารถเล็งเห็นความต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง แน่นอนว่าผู้หางานที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว เมื่อถึงการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์งานก็จะสามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานที่เก่า มาพัฒนาและต่อยอดในการออกแบบได้อีกด้วย

ทดสอบการออกแบบและการใช้โปรแกรม นอกจากการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นแล้วสิ่งสำคัญของการคัดเลือกนักออกแบบคือการลองให้หัวข้อไปคิด พร้อมลองออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ออกมา เพื่อแสดงความเป็นตัวของคุณมากยิ่งขึ้น

การออกแบบของแต่ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้สมัครงานคนนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะคัดเลือกคนที่สามารถออกแบบงานในโปรแกรมที่องค์กรทำการกำหนดได้ มากกว่าจะหาโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาช่วยในการทำงาน ซึ่งคนหางานส่วนใหญ่มักจะหาความรู้เพิ่มเติมหรือเรียนเพิ่มเติมทางด้านการออกแบบในโปรแกรมที่ยังไม่เคยได้ทำมา เพื่อช่วยให้พวกเค้ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าคู่แข่งขัน

 

พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองแนวความคิดการออกแบบ ก่อนที่จะทำการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นพนักงานออกแบบแล้ว ส่วนใหญ่องค์กรจะให้ฝ่าย HR ทำการนัดผู้สมัครงานเข้ามาพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการทำงาน เพื่อให้เค้าทราบถึงทิศทางของการทำงานอย่างละเอียด เพราะคนที่ทำงานทางด้านนี้มักจะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูง

การพูดคุยเบื้องต้นจะช่วยลดปัญหาที่จะสามารถเกิดขึ้นภายหลังจากการที่คัดเลือกบุคคลเหล่านั้นเข้ามาทำงานแล้ว การที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติจะทำให้คนหางานสามารถทราบตัวเองได้ว่า ตัวเค้ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่ หรือว่าตัวเองสามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรนั้นๆ ได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทั้งผู้สมัครและผู้คัดเลือกได้มีส่วนร่วมในการคัดสินใจซึ่งกันและกัน

ความสามารถทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติม สิ่งที่คุณจะสามารถแสดงความโดดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้คุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น บางครั้งคนที่ทำงานทางด้านการออกแบบก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านนี้ อาจจะทีความถนัดในการใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

การสร้างจุดยืนในการทำงานของตนเองเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งคุณต้องคำนึงถึงการทำงานเป็นทีมด้วย เพราะในแต่ละตำแหน่งงานไม่ได้มีคุณทำงานอยู่คนเดียว ต้องมีการติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น สำหรับแต่ละองค์กรการกำหนดรูปแบบการทำงานของแต่ละคนให้มีความชัดเจน จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายดายยิ่งขึ้นไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในการก้าวก่ายงานซึ่งกันและกัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการกำหนดจุดยืนในการทำงานที่มีความชัดเจน จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้หน้าที่หลักๆ ในการทำงาน ซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนการประกาศรับสมัครงานของแต่ละองค์กร ก็จะมีการระบุรายละเอียดของงานที่ชัดเจนเอาไว้อยู่แล้ว

นิยมสมัครงาน shopee ทางเลือกอาชีพเสริม

สะท้อนความต้องการ สมัครงาน shopee ของกลุ่มตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการค้นหาคีย์เวิร์ดตำแหน่งงานที่ตนเองมีความสนใจอยากจะสมัครงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคงนี้ไม่พ้นเว็บไซต์ shopee.com เมื่อมีการพัฒนาหรือขยายฐานกำลังการทำงานมากขึ้น ทางตัวบริษัทเองก็มีการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานที่หลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้คนหางานจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมงานกับบริษัทนี้

การเตรียมความพร้อมก่อนการหางานและการยื่นใบสมัครงาน สิ่งสำคัญคือผู้หางานจะต้องทำความเข้าใจถึงความต้องการและพื้นฐานความรู้ความสามารถของตนเองว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะนำจุดแข่งจุดอ่อนของตนเองมาวิเคราะห์ทิศทางการทำงานได้ ว่างานในตำแหน่งงานนี้มีลักษณะการทำงานแบบนี้เหมาะสมกับคุณสมบัติหรือความสามารถของเราหรือไม่ ซึ่งบางคนจะใช้โอกาสนี้ในการศึกษาหาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้เก่งมากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังนี้

 1. ทัศนคติที่มีความหลากหลาย หลายองค์กรมีการเปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง รวมถึงเปิดรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แต่ละสาขาอาชีพ ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีรูปแบบและความต้องการคุณสมบัติของพนักงานที่แตกต่างกันไป รวมถึงวิธีการคัดเลือกด้วยโดยปกติแล้วผู้ที่คัดเลือกจะทำการค้นหาใบสมัครงาน จากผู้ส่งเอกสารการสมัครงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก จากนั้นก็จะมีการนัดสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรกำหนด เพื่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน พร้อมทั้งทำการวัดระดับความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงาน สำหรับตรงส่วนการสัมภาษณ์นี้ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้คัดเลือกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถฟังมุมมองการทำงานหรือทัศนคติทางความคิดของผู้สมัครงานจากการตอบสัมภาษณ์เบื้องต้นได้เลย
 2. ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบแนวความคิดในการทำงานของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมาก รวมถึงทัศนคติหลายๆ อย่าง ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะผลักดันพนักงานของตนให้มีแนวความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาไอเดียใหม่ๆ มาช่วยเติมเต็มระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานอย่างหลากหลาย อาจจะช่วยให้พนักงานสามารถผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมทั้งอาจจะช่วยให้พวกเค้าสามารถปิ๊งไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ในแต่ละแผนกควรมีการประสานงานกัน เพื่อแบ่งปันของมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแชร์ประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย เพื่อช่วยแนะนำเป็นไอเดียได้อีกทางหนึ่ง
 3. วัฒนธรรมการเรียนรู้ การสร้างความสามัคคีให้กับคนในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องให้ความใส่ใจ การทำงานนั้นจะออกมามีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขั้นอยู่กับการร่วมแรงรวมใจของคนทั้งองค์กรที่จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กร จะทำให้พวกเค้าได้มีแนวความคิดและทัศนคติที่ดี มีมุมมองที่เปิดกว้างยอมรับการปรับตัวและสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังก้าวเข้ามา พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น พร้อมทั้งสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำงานให้กับผู้อื่นอีกด้วย
 4. สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยเป็นแรงผลักดันพร้อมขับเคลื่อนการทำงานของพนักงานให้ไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างราบรื่น ปัจจุบันนี้หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับองค์กร เพื่อเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งที่จะทำให้พนักงานของพวกเขาสามารถผ่อนคลายและคิดไอเดียใหม่ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้บางกลุ่มคนอาจมีความคิดว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย แต่ถ้าคุณลองปรับความคิดการทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี จะทำให้คุณมีความสุขในการทำงาน คิดดี ทำดี งานที่ลงมือทำก็จะออกมาดีไปด้วยเช่นกัน
 5. ปรับตัวให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี หลายองค์กรมีการปรับรูปแบบการบริหารโดยการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ศักยภาพในการทำงานของทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานค่อนข้างถดถอย ไม่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ทำงานกันแบบเดิมๆ มุมมองทางความคิดเดิมๆ ทำให้องค์กรไม่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายองค์กรนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้แทนที่มนุษย์มากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการสมัครงานนั่นก็คือคุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านสายงานที่คิดจะทำนั้นจริงๆ หรือถ้าไม่เคยมีประสบการณ์งานทางด้านนี้มาเลย อาจจะต้องลองศึกษาหรือหาข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือไปใช้ในการทำงานได้จริง